Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Offertes

Onze offerten zijn vrijblijvend en verbinden geenszins onze firma. Behoudens andersluidende vermelding is de geldigheid beperkt tot 7 dagen vanaf de datum van verzending.

 

2. Bestellingen

Telefonische bestellingen binden onze firma enkel na schriftelijke bevestiging.

 

3. Levering

De opgegeven leveringstermijnen gelden als benaderend. Geen enkele aanspraak op schadevergoeding kan gedaan worden wegens het niet eerbiedigen ervan. Bij ontvangst van de goederen moeten deze op beschadigingen gecontroleerd worden door de klant. Beschadigingen moeten vermeld worden op de vrachtbrief, tijdens de levering. Indien dit niet vermeld wordt, is deze klacht onontvankelijk. 

 

4. Retourneren

Geleverde goederen kunnen binnen een periode van 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden enkel in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking. Terugsturen gebeurt slechts na schriftelijk overleg met onze firma. Een geschikte transporteur wordt aangeduid door onze firma en de transportkosten zijn ten laste van de klant. Kosten eigen aan online-betaalmethodes bij de initiële aankoop worden niet terugbetaald. Alle voornoemde kosten worden afgehouden van het te retourneren bedrag dat door ons binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen door ons, wordt betaald indien de goederen zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden. Indien de goederen zich niet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden, worden de goederen opnieuw naar de klant gestuurd. Transportkosten zijn ten laste van de klant en het aankoopbedrag wordt in dat geval niet terugbetaald. 

 

5. Betaling

De betaling geschiedt behoudens bijzondere overeenkomst contant. Wij blijven eigenaar van de goederen zolang deze niet betaald zijn.

 

6. Wanbetaling

Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag is een intrest van 12% per jaar verschuldigd. Bovendien zijn wij niet verplicht verdere leveringen of werken uit te voeren, volgens welke overeenkomst ook, alvorens de sommen vereffend zijn. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 15% en met een minimum van € 86,76 vanaf de dag volgend op de vervaldag dezer facturen, dit zonder voorafgaandelijke inmorastelling en onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidintresten, alle innings-, aanmaning- en vervolgingskosten voor zover het gebleken is dat de verschuldigde bedragen niet op de vervaldag voldaan zijn. Vermelde schadevergoeding is verschuldigd teneinde ons te vergoeden voor al onze buitenrechtelijke onkosten, tijdverlies, administratiekosten en erelonen.

 

7. Beperking van aansprakelijkheid

Elke schadevergoeding die eventueel door onze firma verschuldigd zou zijn, is beperkt tot het factuurbedrag of het factuurbedrag van de transactie. Iedere andere vordering van de klant strekkende bijvoorbeeld tot vergoeding van bedrijfsschade, lichamelijke schade of van winstderving, deze opsomming niet limitatief zijnde, is uitgesloten, alsmede iedere vordering tot vergoeding van indirecte schade.

 

8. Jurisdictie

Alle geschillen zijn van de bevoegdheid van de Rechtbank van Oudenaarde, of het vredegerecht, naargelang het bedrag.